��#’”DID!H”21*9#*%G-5H9I@%HD!H’#%2C8F2#+!8 8#1IC2#8H!*4 @#2H22+’1A%0!5@I2+!2”5H
1@C2#3@4 +#7-
0C@!*%G---D%L1H@- +29I@%H”11’% A%0D!H!5*9# @45F!
H’”@4H!B-2*C2#3@4%0G ’15I8@I2!29’2!A%I’%H0 @#2!2#I-!*9#H2”F5HD!H’H2C#G@I2CH2” *%G---D%L @!@4!1*8.45H9I@%H8H2H2”-!#1’H23@4H2”DI@4
1’#L +2@%7-#1#42#1@’G5HDI!2#2’2!%- 1” H2@
7H-7- @!7H-96@!2*4B--D%L +%2”!53-CCA%0C+1’AH- A%0-5+6H@!5H@#2!1HC’H2DI#1’2!4”!A%02#”-!#1@G-”H25@
H1 *%G---D%L I-@G3-CCC#+%2”FH2C
H!1I”%00? C’2!*8-@! #0 2 #45H@
7H-’H8@-H20@I2!2*1!1**1#1I @#20!11I*8A%03@4DI@%4!2@%”%H0

*%G---D%L !2C+I#42#H22@’G2*4B--D%L1I -@%”’H21A%0-B”LC2#@4!1-”H2!2D!H’H2C#G*2!2#@%HA%03@4DI-”H2AH- !2’H2’2!1@45H80DI#1 7- ’2!+%2”+%2”-@! D!H’H20@G D.B% #9@%G @!@4!15,2 A%0@!5HH2*C-5!2!2”D!H’H2C#I@G-1I-
--”H2AH- -25I7- ’2!8I!H25H29I@%H*2!2#@I2#1+%1*!1#DI-5I’”C15 1I *%G-#4#5 22#H2@#4#5 B1**4#5 @GI A%082#*45H@#2-” A%0#2’1%B1*AG-5H@#2+’1 AI#4A%I’!1D!HDI”25H0@-2
สล็อตมือถือ เกมสล็อตออนไลน์มือถือ เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง
0+#7-@G@I2-@%”H0 8@-G*2!2#3*9#-@#25H-DI@%”’H21A%I’1-5 3@4C@!*%G---D%LDID!H”2AH- A!I’H2*%G- 0@%HH2”@4!1DI+%2”#9A +%2”5!@#5”DI’H2!2#I-!’2!*8 7H@I ’2!1@45H#* @-@-@!5HD!H2-%0*2”2DDI #’!62#C+I#42#5H1I*0’ *2”-2@’G D!H’H20@G2#@%H5HD#II-312I2’1@’%2 *25H #’!6B#B!
1H8I!F 5H@#!10DI”4’H2 B#B!
1H#@#41H@- D!H’H20@G *%G-@#4#5 22#H2@#4#5 B1**4#5 ##-DI’H28I!1’2!@*5H”1IAH@#4H!I*!1#@%”%H0 -25I”11@!-5!2!2” 1I22#H2--D%L @!”4%2 D.B% #9@%G A%0@!2*4B--D%L-511H!2@7H-@4H!1’@%7-

#’”DID!H”21*9#*%G-5H9I@%HD!H’#%2-C
I@’%212#@4!1#9I1+’0

*3+#12#@4!18@!D!H’H2*%G---D%L +#7- 22#H--D%L A%0@!2*4B-7HF 2##9I1+’0 !-4(2-@!C+I@G 1’H2
H’@4H!B-2*
1I5C2#@I2C%I@4#2’1%H0 AH1HGI--2(1”@’%2C2#@%H5H!2- 2#(6)2A%03’2!@I2CC@!-”H2%0@-5” #--I’” @7H-3!2*9H2#1*4CC2#@4!15H!1HC A%03@4DIAH- @!*%G---D%L0!5#-2#H2”@4#2’1% -”9H5H 10-15 @! 11I9I@%H0I-11+’0 A%0H-” F %@4!13’!25@5”’ @7H-5H03C+I8DI3D#5H8I!H2!25H*8-@%7-#9A@!C+I@+!20*!

@7H-2*%G---D%L!5+%2”#9AH0 9I@%H@-I-@#4H!(6)2C+I#8#9AH- *2!2#@#5”#9IDI2@’G2*4B5HH2@%7-#1#42#1H@- -51I5! ’2!A##’ G*2!2#H-6’2!”2 H2” C@! ’2!@*5H”C@!5HI-”+#7-!2 @7H-9’H28’#@%-AD+C+I@+!20*!1@48 A%0’2!@I2CC2#@%H1H@--”2”2!C
I@’2@%H@!C+ID’

*%G---D%L 5H@%H@!@#G’5H*8 0!5-1#2%-A 7AH9I@%H!25H*8 ”4H@%H@!
I2%@H2D+#H 2#H2”@4G0”4HI-”%  01I ’#@%7-@%H @!*%G---D%L 3 ’%I-A@H2 @%H@#G’+%2”#-H-
1H’B! @#202!#0*2#L-@ 5”1A%I’ !5B-2*3@4DI!2’H2 5H*31
2#C
I@4@%H@!*%G- C+IDI@45I 0C+I% 100 % D!HC
H@#7H-H2”@*!-D A03C+I8 %-@%H*%G---D%L 03C+I88I@”D1@!*%G- A%033D#DIH2”6I-’#!5@I2+!2”C+I
1@C2#@4!1

@!7H-9I@%H*2!2#3@4C@!*%G---D%LDIA%I’ +#7-DI3D#2!5H2+’1 +#7-1I@I2D’I C+I9I@%H32#+”8@%HH- @#20I-4@*!-’H2@#2D!H!52DI@4%-1I@! +#7-@4!1A%I’DI8F#- @!7-DIB-2*C2#3@4 A%0DI”-5H1ID’I C+I+”8A%0-3D#--!2 @7H-@GD’I5H1’@- I-12#33D#D@%HH-%2@*5”DI @%-F-2%2!D68+28D!H”-!+”8@5”AH5I-@%7-C
IB#B!
1H#5@#4

2#@4!1*%G---D%L1I CAH%0@’G5HC+I#42#0!2#I-!B#B!
1H5F D’I699I@%HA%0@4H!’2!8I!H2-5I’” B”*H’!25H-@-0@G 2#A *%G-@#4#5 22#H2@#4#5 B1**4#5  6H*2!2#3D@%HDI15C@!-8 AH1I5G’#(6))I-3+H-@%7-#1C+I5H-@4!1I’”001I+!5I7-*9#5H029I@%H8H2#’”D1@@4!1”-4”!@!5I *%G---D%L AHD!H’H280@4!1I’”@H2D+#H @G!7-C+!H+#7-!7--2
5A%I’ 8@-GI-!5*4C82#@%H00 @#20D!H#9I@%”’H2@#22!1-D+ @#20@!7H-D+#H5H@%HI’”-2#!L D!H!5@+8%D!H32!A +#7-@%H@4 @41’ 0*H%@*5”11’8-”H2AH- 2@%7-5H8*2!2#@%5H”!1DI +#7-@%7-5H0@4!1CA-8DI@
H1 %-49’H28-”2@G#’”+#7-5H+!1’10 +2@%7-DIA%I’*2!2#*!1#@I2!2#1B#B!
1H#5F1@#2DIA%I’’15I

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *